Please update your Flash Player to view content.

แนะนำแผนที่มุมมองถนน อบต.หนองโพ

การดำเนินงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ในดำริสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ปีงบประมาณ 2557

อีเมล พิมพ์ PDF
altalt
แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2014 เวลา 10:45 น.

ประกาศการกำหนดการชำระภาษี ประจำปี 2558

อีเมล พิมพ์ PDF

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2014 เวลา 10:50 น.

โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557

อีเมล พิมพ์ PDF
altalt
มอบรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2altalt


    นายชัยทิพย์ เกี้ยวเพ็ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ มอบรางวัลขวัญใจมหาชน การประกวดร้องเพลง รางวัลการประกวดกระทง ประเภทสวยงาม และความคิดสร้างสรรค์ โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557
แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2014 เวลา 16:17 น.

ศูนย์ดำรงธรรม อบต.หนองโพ

สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ
เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ

      องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๕๒๔,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)


ลิขสิทธิ์ 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ จังหวัดราชบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โทร 032-351-030