Please update your Flash Player to view content.

แนะนำแผนที่มุมมองถนน อบต.หนองโพ

คู่มือบริการประชาชน

อีเมล พิมพ์ PDFคู่มือบริการประชาชน

อบต.หนองโพ จ.ราชบุรี
Attachments:
Download this file (01.การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ.doc)01.การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ.doc[ ]105 Kb
Download this file (02.การรับแบบแจ้งรายการเพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่.doc)02.การรับแบบแจ้งรายการเพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่.doc[ ]88 Kb
Download this file (03.การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน.doc)03.การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน.doc[ ]80 Kb
Download this file (04.การรับชำระภาษีป้าย.doc)04.การรับชำระภาษีป้าย.doc[ ]85 Kb
Download this file (05.การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่)กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา.doc)05.การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่)กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา.doc[ ]102 Kb
Download this file (06.การจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรร)06.การจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรร[ ]98 Kb
Download this file (07.การจดทะเบียนพาณิชย์(เลิกประกอบพาณิชยกิจ)กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา.doc)07.การจดทะเบียนพาณิชย์(เลิกประกอบพาณิชยกิจ)กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา.doc[ ]97 Kb
Download this file (08.การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่)กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนฯ.doc)08.การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่)กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนฯ.doc[ ]105 Kb
Download this file (09.การจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้น)09.การจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้น[ ]103 Kb
Download this file (10.การจดทะเบียนพาณิชย์(เลิกประกอบพาณิชยกิจ)กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนฯ.d)10.การจดทะเบียนพาณิชย์(เลิกประกอบพาณิชยกิจ)กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนฯ.d[ ]97 Kb
Download this file (11.การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่)กรณีผู้ขอจดเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน)11.การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่)กรณีผู้ขอจดเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน[ ]106 Kb
Download this file (12.การจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)กรณีผู้ขอจดเป็นห้างหุ้นส่วนจดท)12.การจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)กรณีผู้ขอจดเป็นห้างหุ้นส่วนจดท[ ]108 Kb
Download this file (13.การจดทะเบียนพาณิชย์(เลิกประกอบพาณิชยกิจ)กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดท)13.การจดทะเบียนพาณิชย์(เลิกประกอบพาณิชยกิจ)กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดท[ ]99 Kb
Download this file (14.การแจ้งถมดิน.doc)14.การแจ้งถมดิน.doc[ ]89 Kb
Download this file (15.การแจ้งขุดดิน.doc)15.การแจ้งขุดดิน.doc[ ]91 Kb
Download this file (16.การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21.doc)16.การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21.doc[ ]117 Kb
Download this file (17.การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ.doc)17.การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ.doc[ ]116 Kb
Download this file (18.การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ.doc)18.การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ.doc[ ]93 Kb
Download this file (19.การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ.doc)19.การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ.doc[ ]94 Kb
Download this file (20.การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ.doc)20.การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ.doc[ ]118 Kb
Download this file (21.การขออนุญาตดัดแปลงใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้า ออกเพื่อการอื่นตามมาตรา34.do)21.การขออนุญาตดัดแปลงใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้า ออกเพื่อการอื่นตามมาตรา34.do[ ]97 Kb
Download this file (22.การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร.doc)22.การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร.doc[ ]94 Kb
Download this file (23.การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33.doc)23.การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33.doc[ ]87 Kb
Download this file (24.การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร.doc)24.การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร.doc[ ]78 Kb
Download this file (25.การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน.doc)25.การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน.doc[ ]80 Kb
Download this file (26.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ.doc)26.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ.doc[ ]82 Kb
Download this file (27.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ  .doc)27.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ .doc[ ]80 Kb
Download this file (28.การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์.doc)28.การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์.doc[ ]86 Kb
Download this file (29.การขออนุญาตดัดแปลงอาคารมาตรา21.doc)29.การขออนุญาตดัดแปลงอาคารมาตรา21.doc[ ]121 Kb
Download this file (30.การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22.doc)30.การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22.doc[ ]98 Kb
Download this file (31.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ.doc)31.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ.doc[ ]101 Kb
Download this file (32.ต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตราย.doc)32.ต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตราย.doc[ ]101 Kb
Download this file (33.การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ.doc)33.การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ.doc[ ]87 Kb
Download this file (34.ต่อใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ.doc)34.ต่อใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ.doc[ ]87 Kb
Download this file (35.การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายและสะสมอาหาร.doc)35.การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายและสะสมอาหาร.doc[ ]92 Kb
Download this file (36.ต่อใบอนุญาตสถานที่จำหน่ายหรือสะสมอารหาร.doc)36.ต่อใบอนุญาตสถานที่จำหน่ายหรือสะสมอารหาร.doc[ ]93 Kb
Download this file (37.การขอใบอนุญาตกำจัดสิ่งปฏิกูล.doc)37.การขอใบอนุญาตกำจัดสิ่งปฏิกูล.doc[ ]92 Kb
Download this file (38.ต่อใบอนุญาตกำจัดสิ่งปฏิกูล.doc)38.ต่อใบอนุญาตกำจัดสิ่งปฏิกูล.doc[ ]94 Kb
Download this file (39.การขอใบอนุญาตกำจัดมูลฝอยทั่วไป.doc)39.การขอใบอนุญาตกำจัดมูลฝอยทั่วไป.doc[ ]95 Kb
Download this file (40.ต่อใบอนุญาตกำจัดมูลฝอยทั่วไป.doc)40.ต่อใบอนุญาตกำจัดมูลฝอยทั่วไป.doc[ ]96 Kb
Download this file (41.การขอใบอนุญาตกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ.doc)41.การขอใบอนุญาตกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ.doc[ ]97 Kb
Download this file (42.ต่อใบอนุญาตกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ.doc)42.ต่อใบอนุญาตกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ.doc[ ]98 Kb
Download this file (43.การขอใบอนุญาตรับเก็บและขนสิ่งปฏิกูล.doc)43.การขอใบอนุญาตรับเก็บและขนสิ่งปฏิกูล.doc[ ]92 Kb
Download this file (44.ต่อใบอนุญาตเก็บเเละขนสิ่งปฏิกูล.doc)44.ต่อใบอนุญาตเก็บเเละขนสิ่งปฏิกูล.doc[ ]93 Kb
Download this file (45.การขอใบอนุญาตรับเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป.doc)45.การขอใบอนุญาตรับเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป.doc[ ]91 Kb
Download this file (46.ต่อใบอนุญาตเก็บเเละขนมูลฝอยทั่วไป.doc)46.ต่อใบอนุญาตเก็บเเละขนมูลฝอยทั่วไป.doc[ ]93 Kb
Download this file (47.การขอใบอนุญาตรับเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ.doc)47.การขอใบอนุญาตรับเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ.doc[ ]95 Kb
Download this file (48.ต่อใบอนุญาตเก็บเเละขนมูลฝอยติดเชื้อ.doc)48.ต่อใบอนุญาตเก็บเเละขนมูลฝอยติดเชื้อ.doc[ ]96 Kb

ประชาสัมพันธ์กำหนดหลักเกณฑ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2560

อีเมล พิมพ์ PDF
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
รับขึ้นทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558

alt

alt

alt

alt

alt

alt

altโครงการสานสายใยรักต่างวัย 2558

อีเมล พิมพ์ PDF
alt

alt

alt
แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2015 เวลา 10:32 น.

โครงการครอบครัวอบอุ่นประจำปี พ.ศ. 2558

อีเมล พิมพ์ PDF
alt
alt
alt
alt

โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี พ.ศ. 2558

อีเมล พิมพ์ PDF
alt

alt

altalt
alt
alt
alt
alt
alt

หน้า 1 จาก 3


ลิขสิทธิ์ 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ จังหวัดราชบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โทร 032-351-030